ၸွႆႈႁေႉတႃၽိူမ် လူတ်းလွင်ႈႁိူဝ်ႈလႅင်း

ပရူဝ်းၵရႅမ်းFluxတူဝ်ၼႆႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႃႈၶွမ်းတႃႇသေႇၼၼ်ႉထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉဝႆႉ Fluxတူဝ်ၼႆႉေတၸွႆႈႁေႉပၼ်သၢႆတႃမိူဝ်ႈယူႇၼႃႈၶွမ်းႁိုင်ၼႃႇၼၼ်ႉမင်ပွၵ်ႈမင်လႂ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈသၢႆတႃဢူၼ်ႈႁႅင်းသၢႆတႃယွမ်း တႃၽိူမ် ႁူဝ်ၶိုၼ်ႈႁူဝ်ၶႆႈ ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် Flux တူဝ်ၼႆႉၸွႆႈလႆႈ မႃးတူၺ်းၵၼ်ၶႃႈဝႃႈမၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶဝ်ႈတၢဝ်းလူတ်ႇလႆႈတီႈၼႆႈၶႃႈ

(လွၵ်းလၢႆး)HOW TO ROOT SAMSUNG GALAXY

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈသင်မႃး လၢႆဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈမိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေမႃး လၢတ်ႈၼေလၢႆး ROOT SAMSUNG GALAXY CORE PRIME SM-G360H/DS ၼႂ်ၶႃႈဢေႃႈ

လႅၵ်ႈလၢႆႈ Template Blogger

လႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႇ Blogger Templates ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶဝ်ႈလူတ်ႇတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ http://www.deluxetemplates.net http://www.smashingapps.com/ https://gooyaabitemplates.com/

တၢဝ်းလူတ်ႇတူဝ်ၶႃႈမႅင်း ၼႂ်းၶွမ်း

ၵပ်းသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် ၿရူဝ်းၵရႅမ်း ၶႃႈမႅင်းၼႂ်းၶွမ်း PC ႁဝ်းၶိူင်ႈၶွမ်းႁဝ်းတေဢမ်ႇမီးမႅင်းငၢႆႈ တေၸႂ်ႉၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီ ၵၢၼ်ၼႂ်းၶွမ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇယုင်ႈတေဢမ်ႇၵွႆ ၼႆႉပဵၼ်ၿရူဝ်းၵရႅမ်း USB Antivirud Por ယူႇဢႅတ်ႉပီ ဢႅၼ်းတီႇဝႆးရၢတ်ႉၿရူဝ်ႇၼႆႉ မႅင်းမႃးၸွမ်း USB ၵေႃႈတေဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းၶိူင်ႈၶွမ်းႁဝ်း

Saturday, November 23, 2019

တၢဝ်းလူတ်ႇၽွၼ်ႉတႆး Huawei Emotion UIGHKTachileik

တၢဝ်းလူတ်ႇၽွၼ်ႉတႆး 
တွၼ်ႈတႃႇ 
Huawei Emotion UI


Thursday, April 25, 2019

ၵွင်းမူးၼၢင်းယီႈသႅင်ၵေႃႇ


ၼၢင်းယီႈသႅင်ၵေႃႇ
ပွႆးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး 
25.4.2019


ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၽႅဝ်ႁွတ်ႈမႃး

ၵူႈၵေႃႉ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၶုပ်ႉဝႆႈသႃထု

ၽွင်းမိူဝ်ႈ ပိုၼ်ၸေႈငိုၼ်း

သတ်းတဝႃႇတၢင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ၸူမ်း ႁပ်ႉဢဝ်တႃၼ သီႇလ

လႅတ်ႇမႆႈ ၸႂ်ဢမ်ႇမႆႈ 

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၶဝ်ၸဝ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတၢင်ႇထီးၵွင်းမူးယွၼ်းသူးတဵမ်ထူၼ်ႈ မင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႉမိူင်းၼၢင်းယီႈသႅင်ၵေႃႇ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢဝ်မႃးတီႈ  ၸဝ်ႈၶူးလူင် မိူင်းပၼ်ႇ

Wednesday, August 8, 2018

Buddha Dhamma (ထမ်းတြႃး)


Buddha Dhamma (ထမ်းတြႃး)
(Unicode)
ဢႅပ်း Buddha Dhamma Tainum ၼႆႉ ပႃးဝႆႉ
* ပရိတ်ႈလူင် (11)သုတ်ႈ ပႃႇလိတႆး
* ပရိတ်ႈလူင် (11)သုတ်ႈ ပႃႇလိမၢၼ်ႈ
* ထမ်ႇမၸၵ်ႉၵပဝတ်ႉတၼသုတ်ႈ ပႃႇလိတႆး
* ထမ်ႇမၸၵ်ႉၵပဝတ်ႉတၼသုတ်ႈ ပႃႇလိမၢၼ်ႈ
* ပၸ်ႉၸယၼိတ်ႉတေႇသ ပႃႇလိတႆး
* ပၸ်ႉၸယၼိတ်ႉတေႇသ ပႃႇလိမၢၼ်ႈ
* ၵႂၢမ်းဝႆႈၽြႃး
* လၢႆးတႅမ်ႈ/လူႇ ပႃႇလိတႆး ၸၵႂႃႇပႃးဝႆႉတင်းၼမ် ယွၼ်ႉပဵၼ်
ဢႅပ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉၽိုၵ်းၵူၺ်းလႄႈ သင်ႁၼ်တီႈယူပ်ႈယွမ်း
လႄႈ တီႈၽိတ်းမၼ်းၼႆ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်တီႈ ၽူႈၶပ်းၶိုင်လႆႈယူႇဢေႃႈ၊
မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၼင်ႇႁိုဝ် apk တႆးႁဝ်းပေႃးတေတိူဝ်းလိူဝ်ၼမ်မႃးၼၼ်ႉ
တေၶတ်းၸႂ်ၶူင်သၢင်မႃးယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းဢေႃႈ။

(Zawgyi)
ꨡꨰပ္း Buddha Dhamma Tainum ꨓꨯꨵ ပꨣးဝꨯꨵ
* ပရိတ္ꨳလူင္ (11)သုတ္ꨳ ပꨣꨲလိတꨯး
* ပရိတ္ꨳလူင္ (11)သုတ္ꨳ ပꨣꨲလိမꨤꨓ္ꨳ
* ထမ္ꨲမꨅꨀ္ꨵꨀပဝတ္ꨵတꨓသုတ္ꨳ ပꨣꨲလိတꨯး
* ထမ္ꨲမꨅꨀ္ꨵꨀပဝတ္ꨵတꨓသုတ္ꨳ ပꨣꨲလိမꨤꨓ္ꨳ
* ပꨅ္ꨵꨅယꨓိတ္ꨵေတꨲသ ပꨣꨲလိတꨯး
* ပꨅ္ꨵꨅယꨓိတ္ꨵေတꨲသ ပꨣꨲလိမꨤꨓ္ꨳ
* ꨀꨮꨤမ္းဝꨯꨳꨗျꨣး
* လꨤꨯးတꨰမ္ꨳ/လူꨲ ပꨣꨲလိတꨯး ꨅꨀꨮꨣꨲပꨣးဝꨯꨵတင္းꨓမ္ ယြꨓ္ꨵပꨱꨓ္
ꨡꨰပ္းꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨡꨓ္တိုꨀ္ꨵꨗိုꨀ္းꨀူꨉ္းꨬလꨳ သင္ꨟꨓ္တီꨳယူပ္ꨳယြမ္း
ꨬလꨳ တီꨳꨗိတ္းမꨓ္းꨓꨯ ပြင္ꨲလꨰင္းထိုင္တီꨳ ꨗူꨳꨁပ္းꨁိုင္လꨯꨳယူꨲေꨡꨣꨳ၊
မိူဝ္းꨓꨣꨳမꨣး ꨓင္ꨲꨟိုဝ္ apk တꨯးꨟဝ္းေပꨣးေတတိူဝ္းလိူဝ္ꨓမ္မꨣးꨓꨓ္ꨵ
ေတꨁတ္းꨅꨮ္ꨁူင္သꨤင္မꨣးယူꨲꨁိူဝ္းꨁိူဝ္းယꨮ္းယꨮ္းေꨡꨣꨳ။
 https://media.giphy.com/media/1XeTPu28cvZ7i/giphy.gif

SAM NamTengWebPro JaoTaiNum (ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ)
SAM NamTengWebPro.apk ၼႆႉ ပဵၼ် တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Samsung Verison 6.0 , 7.0 (ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်းRoot)ၼႆယဝ်ႉ
ၽူၼ်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးပီ 2016 2017 2018 ၼႆႉ မၼ်းၶဵင်ႇၽွၼ်ႉတီႈ Font Style မၼ်း
ဢမ်ႇလႆႈၼႆ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းၶဝ် တေႁူႉၵၼ်ယူႇၵူႈၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃလူင်ယူႇဢၼ်ၼိုင်ႈ
ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈႁၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တၢင်ႇမႃးလွၵ်းလၢႆးမၼ်းလႄႈ လႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းထိုင်တီႈ
ဝႅပ်ႉသၢႆႉငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁူႉမႃးၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်သေလႄႈ
ႁဵတ်းပဵၼ် Apk မႃးႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၸႂ်ႉငၢႆႈ ၶဵင်ႇငၢႆႈၼႆယဝ်ႉ၊ 
Developer - Khun Htetz Naing လႄႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၽူႈသွၵ်ႈႁႃႁၼ်
ၶေႃႈမုၼ်းတင်းသဵင်ႈယူႇတေႉ၊ မိူဝ်းၼႃႈထႃႇပၢႆမႃး ၼင်ႇႁိုဝ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်း
တေၽႄတိူၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ယူႇ။

Wednesday, September 20, 2017

လွၵ်းလၢႆးပိူတ်ႇ သႄး WiFi Hotspot တီႈၶွမ်း Windows 10/8.1/7

လွၵ်းလၢႆးပိူတ်ႇ

သႄး WiFi Hotspot တီႈၶွမ်း Windows 10/8.1/7

ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်လၢႆးၽေဢိၼ်းတိူဝ်းၼဵတ်ႇလုၵ်ႉဢဝ်တီႈၶွမ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈပၼ်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆလုၵ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ

ၶၵ်ႉတွၼ်ႈမၼ်းသမ်ႉတေလၢတ်ႈၼေၼႂ်း window 10 ၶႃႈ

1.ၼဵၵ်းတီႈ Start > လိူၵ်ႈ Settings ယဝ်ႉၵေႃႈလိူၵ်ႈထႅင်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ Network & Internet 

2.တီႈၼႃႈ  Network & Internet ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈတီႈ Mobile hotspot ပေႃးယဝ်ႉလိူၵ်ႈဝႃႈတေသႄးရ်ဢိၼ်းထိူဝ်းၼဵတ်ႇ WiFi หรือ Ethernet (Lan) (တီႈႁၢင်ႈၼေဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈတေလိူၵ်ႈ Ethernet) (ပလ. တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈ Lan လႄႈ WiFi တေဢမ်ႇၶိုၼ်ႈပၼ်ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈ)

 

3.လိူၵ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈႁႂ်ႈၼဵၵ်းတီႈတုမ်ႇ Edit တွၼ်ႈတႃႇလၢႆႈၸိုဝ်ႈလႄႈမၢႆလပ်ႉၵပ်းတေႃႇ

  1. လိူၵ်ႈပၼ်ၸိုဝ်ႈ SSID လႄႈမၢႆလပ်ႉၼင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၸႂ် လႄႈတွၼ်ႈတႃႇၶိူင်ႈတီႈယွမ်းႁပ်ႉ WiFi 2.4GHz လႄႈ 5GHz ႁဝ်းၵေႃႈလိူၵ်ႈလႆႈတင်းဝႆးၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉၵေႃႈၼဵၵ်း Save
 
 5.မိူဝ်ႈႁဝ်းလိူၵ်ႈယဝ်ႉ ၵေႃႈၼဵၵ်းတုမ်ႇ On ပိူဝ်ႈသႄးဝၢႆးၽၢႆးလႆႈၵမ်းလဵဝ် တေႁၼ်ဝႃႈတေၵပ်းတေႃႇလႆႈ 8 Device

 ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ပၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉ ပိူတ်ႇတူၺ်းဝႃႈၸွင်ႇၸႂ်ႉလႆႈဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆႈၼႆၵေႃႈ ႁဵတ်းတူၺ်းလွႆးလွႆးၶႃႈ ၶႂ်ႈၸဵဝ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်း ၶႂ်းၼၢၼ်းႁႂ်ႈလႅၼ်ႈၼႆ ၵူၼ်းထဝ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႆႉယူႇ။